سالن عملیات حرارتی

 سالن عملیات حرارتی: در این قسمت 2 کوره SOLUTION ، 1 کورهAGING و 1 دستگاه سیستم خنک کاری با هوا مستقر می باشد که برای افزایش خواص مکانیکی قطعات سرسیلندر EF7 و EF7+ استفاده می گردد.