عباس عبدی

نام و نام خانوادگیسمتعضو مستقلعضو مالیرشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلیتاریخ عضویت در کمیته حسابرسیاهم سوابق -مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
عباس عبدیعضو کمیتهبلهبلهمهندسی مالیدانشجوی دکتری1402/09/22مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت تاپکو، معاون مالی و اقتصادی شرکت های سایپا دیزل، سایپا بن رو(بنیان توسعه صنعت خودرو)، کاله، هیو، تلاونگ و مدرس دانشگاه های کرج و شهر قدس