علیرضا بنی اسدی

نام و نام خانوادگیسمتعضو مستقلعضو مالیرشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلیتاریخ عضویت در کمیته حسابرسیاهم سوابق -مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
علیرضا بنی اسدیعضو کمیتهبلهبلهحسابداریکارشناسی ارشد1402/09/22داراي مسئوليتها و سوابق کاري مختلف از قبيل عضويت در هيئت مديره شرکت پتروشيمي فن آوران ، شرکت پتروشیمی فارابي و شرکت فيبر بابلسر ، مدير امور مجامع شرکت سرمايه گذاري اهداف و تاپيکو ، کارشناس ارشد بودجه و گزارشات تاپيکو، مدير امور مالي و بودجه پتروشيمي فارابي