مدیران شرکت

حسین

شهریاری

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سعید

ساکی

قائم مقام مدیر عامل

مسعود

لونی

مدیر کارخانه

محمد راضی

مدیر بازرگانی

امین

خلیلی

قائم مقام مدیرعامل در امورمالی و اداری

مهرداد

صفاری

مدیر منابع انسانی

مجید قاسمی

مدیر بازرسی و نظارت

علی 

محمدی

 مدیریت حراست

علی

 پورزرگر

مدیر تولید ریژه

اصغر

امیرتیموری

سرپرست مدیریت تولید HP 

خلیل

صفری

مدیر مهندسی و تکنولوژی

حمید

یار قلی

مدیر نگهداری و تعمیرات

مهدی

اکبری

سرپرست مدیریت  کیفیت

محمدرضا

عزیزی

مدیر برنامه ریزی

جواد

عباسی

مدیر تضمین کیفیت