مزایده شماره 1403/1
متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 1403/04/20 به مدت 7 روز به آدرس درج شده مراجعه نمایید.