اعضای هیئت مدیره

حسین شهریاری

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

امین خلیلی

عضو موظف هیئت مدیره

ابراهیم سروری

عضو هیئت مدیره