پدرام ولی خوجین

نام و نام خانوادگیسمتعضو مستقلعضو مالیرشته تحصیلیآخرین مقطع تحصیلیتاریخ عضویت در کمیته حسابرسیاهم سوابق -مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
پدرام ولی خوجین عضو کمیتهبلهبلهحسابداریکارشناسی ارشد1402/09/22حسابدار رسمی رتبه اول جامعه حسابداران رسمی ایران،کارشناس رسمی رتبه اول دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی، مشاور رسمی مالیاتی رتبه اول جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مدرس مرکز آموزش حسابداران خبره(pact) عضو کمیته حسابرسی شرکت های بورسی، مدیر ارشد حسابرسی داخلی گروه ایکیدو ایران خودرو، مدیر فنی مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو خبره انجمن حسابداران خبره ایران، عضو انجمن حسابرسان داخلی، عضو بنیاد نخبگان