اعضای هیئت مدیره

حسین شهریاری

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

عباس قاسمی

رئیس هیئت مدیره

ابراهیم سروری

عضو هیئت مدیره